Swim England Diving NAG Championships 2019

Girls Group D Platform -- 30th June 2019

Corin Burrows-Mackley, Crystal Palace Diving Club, 2008

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 101 B 5 1.3 7 7 7 7 21 27.30 27.30
2 201 B 5 1.6 6 6 6 18 28.80 56.10
3 403 B 5 2.4 7 5 6 17 40.80 96.90
4 203 C 5 2.0 6 5 6 5 5 16 32.00 128.90
5 105 B 5 2.6 5 5 5 14½ 37.70 166.60
Rank1