Nevskaya Volna 2012

Girls B Platform -- 1st November 2012

Elizaveta Kukushkina, Nevskaya Volna, 1998

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Total Points Score
1 403 B 10 2.0 6 7 19½ 39.00 39.00
2 612 B 10 1.9 7 7 7 8 21½ 40.85 79.85
3 201 B 10 1.8 8 8 8 8 24 43.20 123.05
4 301 B 10 1.9 6 6 18½ 35.15 158.20
5 105 B 5 2.6 6 6 6 6 7 5 5 18 46.80 205.00
6 405 C 7.5 2.7 5 4 14 37.80 242.80
7 5237 D 10 3.3 4 5 5 15½ 51.15 293.95
Rank1