G-Star Diving Championships 2011

B Boys 1m, Preliminary -- 22nd April 2011

Sam Thornton, City of Leeds Diving Club, 1996

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 401 B 1 1.5 7 22½ 33.75 33.75
2 103 B 1 1.7 7 7 20 34.00 67.75
3 5132 D 1 2.2 6 6 6 18½ 40.70 108.45
4 201 B 1 1.6 7 8 21 33.60 142.05
5 105 B 1 2.6 6 7 6 19 49.40 191.45
6 403 B 1 2.4 6 6 7 6 18½ 44.40 235.85
7 5233 D 1 2.5 6 6 6 6 18 45.00 280.85
Rank1